PRIVACY STATEMENT


Waarom dit privacy statement?
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Als u naar aanleiding van dit privacy statement contact met ons wilt opnemen, dan kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch            0517 – 39 92 00
                              Maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur

E-mail                    info@kenhygienesystemen.nl

Post                       Oostwoud International B.V.
                              Harlingerweg 49b
                              8801 PA Franeker

Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Oostwoud International B.V. en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Oostwoud International B.V. op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Oostwoud International B.V. adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Oostwoud International B.V.
Oostwoud International B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Oostwoud International B.V..

Oostwoud International B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 010 41184. Oostwoud International B.V. is gevestigd en kantoorhoudend aan de Harlingerweg 49b, 8801 PA te Franeker, en bereikbaar via het e-mailadres info@kenhygienesystemen.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
Oostwoud International B.V. kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons.

Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Oostwoud International B.V. op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Oostwoud International B.V. optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Oostwoud International B.V. plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Oostwoud International B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Oostwoud International B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Oostwoud International B.V. verstrekt. Oostwoud International B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
  • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
  • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).
Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Oostwoud International B.V. gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van verkoopactiviteiten en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Oostwoud International B.V. kan uw persoonsgegevens delen met aan Oostwoud International B.V. gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Oostwoud International B.V. kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Oostwoud International B.V. rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Oostwoud International B.V. heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

  • het IP-adres van de bezoeker;
  • de datum en tijd van het bezoek;
  • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
  • de op onze website bezochte pagina‘s;
  • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).
Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Oostwoud International B.V. zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Oostwoud International B.V. samenwerkt. Hieronder vind u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Oostwoud International B.V. website:

Functionele cookies
Oostwoud International B.V. plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies
Oostwoud International B.V. maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Oostwoud International B.V. heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Oostwoud International B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Oostwoud International B.V. verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Oostwoud International B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?
U dient er zelf voor te zorgen dat Oostwoud International B.V. over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@kenhygienesystemen.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Oostwoud International B.V., of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Oostwoud International B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Oostwoud International B.V. of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Oostwoud International B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Oostwoud International B.V. via info@kenhygienesystemen.nl of telefonisch: 0517-399200.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Oostwoud International B.V. omgaat met uw persoonsgegevens, dan kun u per e-mail contact met ons opnemen via info@kenhygienesystemen.nl.
0517 - 39 92 00